زاگرس کمپرسور ایرانیان

کمپرسورهای سانتریفیوژ

زاگرس کمپرسور تولیدکننده انواع کمپرسورهای اسکرو هوای روغنی (اویل اینجکت) و بدون روغن (اویل فری)، کمپرسورهای پیستونی، کمپرسورهای سانتریفیوژ (گریز از مرکز) و بوستر کمپرسور
فهرست