کمپرسورهای گاز و سیستم های فرآوری گازها

امروزه در بیشتر صنایع از سیستم های فشرده سازی گازها استفاده می شود. پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنعت فولاد و دیگر صنایع برای انتقال گاز، ریکاوری گازها و افزایش فشار گازها نیاز به این سیستم ها دارند. سیستم های فشرده سازی گازها بر مبنای فشار و حجم گازی که فشرده می کننده به انواع ذیل تقسیم می گردند:

زاگرس کمپرسور ایرانیان تولیدکننده انواع کمپرسورهای گاز اسکرو، رفت و برگشتی، بلوئرهای گاز، تجهیزات جانبی سیستمهای گاز فشرده برای انواع گازهای صنعتی و فرآیندی
فهرست