زاگرس کمپرسور ایرانیان

کمپرسور اسکرو هوا دور متغیر

در صورتی که مصرف هوای فشرده در خط مصرف تولید شما متغیر و دارای نوسان می باشد می توانید از کمپرسورهای اسکرو دور متغیر استفاده نمایید. در این نوع از کمپرسورهای اسکرو، میزان تولید هوای فشرده توسط کمپرسور شما، به مصرف کننده شما بستگی دارد.

مزایا کمپرسور اسکرو دور متغیر ساخت زاگرس کمپرسور ایرانیان:
  • کاهش چشمگیر مصرف انرژی الکتریکی مصرفی تا میزان 35 %
  • دفع شوک ناگهانی ناشی از جریان راه انداز بالا به زیرساخت برق کارخانه در لحظه استارت دستگاه
  • افزایش طول عمر عملکردی واحد هواساز و الکتروموتور
  • افزایش ظرفیت هوادهی کمپرسور تا 15 %
  • افزایش قابلیت اطمینان دستگاه
فهرست